Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała nr SO-0953/5/5/Ko/11

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedstawionej przez Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2011 roku

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 roku ze zmianami, w osobach:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka

Członkowie:        Józef Goździkiewicz, Leszek Maciejewski

działając na podstawie art. 13 pkt. 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U z 2001 r. Nr 55 póz. 577 ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), wyraża o przedłożonej przez Zarząd Związku informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2011 roku

opinię pozytywną

Uzasadnienie

Na podstawie przedłożonej przez Zarząd Związku:

- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za I półrocze 2011

- wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Skład Orzekający ustalił, że informacja przedłożona została w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zawiera dane wymagane Uchwałą Nr 007.12.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy półrocznej informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

I. Skład Orzekający opiniując informację o przebiegu wykonania budżetu zapoznał się także z uchwałą budżetową (po zmianach) na 2011 r. i ze sprawozdaniami dotyczącymi pierwszego półrocza 2011 roku. Na tej podstawie ustalił co następuje;

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych zawarty w informacji jest zgodny z uchwalonym budżetem (po zmianach) na 2011 rok.

2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu (plan finansowy) za I półrocze 2011 r., wyniosło:

- dochody w kwocie 181.223,89 zł co stanowi 33,02 % planu w tym dochody bieżące w kwocie 181.223,89 zł co stanowi 39,90 % planu,

- wydatki w wysokości 224.436,75 zł, co stanowi 39,46 % planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 197.596,75 zł co stanowi 41,68 % planu i wydatki majątkowe w kwocie 26.840 zł co stanowi 28,36 % planu.

3. W pierwszym półroczu 2011 roku wystąpił deficyt w kwocie 43.212,86 zł przy planowanym deficycie w wysokości 20.000 zł, który został sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

4. Dane wykazane w informacji zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

5. Z przedłożonej informacji wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego Związek nie posiadał zobowiązań.

6. W informacji zostały podane przyczyny niewykonania niektórych dochodów w tym wpływy z zysku jednoosobowej spółki Związku, Zakładu Usług Wodnych w Koninie w wysokości 120.000 zł oraz dochodów majątkowych na kwotę 94.647,60 zł, których wpływ przewidywany jest w drugim półroczu.

7. Wyjaśniony został niski poziom wykonania niektórych wydatków, w tym wydatków majątkowych. Zarząd poinformował, że w związku z likwidacją z dniem 30.06.2011 r. Jednostki Realizującej Projekt nie zachodziła konieczność realizowania wydatków w większym zakresie niż wykonano.

II. W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

1. Z danych zamieszczonych w informacji wynika, że nie wprowadzono zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej przez Zgromadzenie Związku w dniu 23 lutego 2011 r.

2. Zarząd poinformował, że nie planowano przedsięwzięć jak również w pierwszym półroczu 2011 r. Zarząd takich przedsięwzięć nie realizował oraz nie zaciągał zobowiązań obciążających budżet 2011 roku i lat następnych.

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający orzekł jak w sentencji uchwały.

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 61-851 Poznań, ul. Zielona 8, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego Zofia Ligocka

Otrzymują:

1.  Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji

2. Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji

3. A/a.

Poprawiony (wtorek, 20 września 2011 09:15)