Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 0050.5.2011 z dnia 18 października 2011 roku

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm. ) w związku z § 4 pkt. 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 007.6.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok uchwala się co następuje:

§1

W planie finansowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok, uchwalonym uchwałą Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr 007.6.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku , zmienionym Uchwalą Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 0050.3.2011 z dnia 14 czerwca 2011roku. wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 2 obejmującym wydatki Związku

zmniejsza się następujące wydatki:

- w Dziale 750 rozdz. 75095

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe kwotę 7.800,00zł zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł do sumy 6.800,00 zł

zwiększa się następujące wydatki:

- w Dziale 750 rozdz. 75095

§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia kwotę 2.000,00 zł zwiększa się o kwotę 500,00 zł do sumy 2.500,00zł.

Wprowadza się plan wydatków w:

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 500,00 zł

§2

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie 007.6.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu ZMWiK w Koninie.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na mocy art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. ) Zarząd ZMWiK w Koninie może z mocy ustawy dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających min. na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Natomiast na mocy § 4 pkt 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 007.6.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zarząd Związku otrzymał od Zgromadzenia Związku upoważnienie do dokonywania zmian w planie finansowym Związku w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Zmiany wydatków w dziale 750 rozdział 75095 dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądownego związanych z odwołaniem do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych w bieżącej pracy Związku.

Dokonywane zmiany nie mają wpływu na zwiększenie planu wydatków dotyczą jedynie zmian planu w poszczególnych paragrafach w ramach działu. Podjęcie uchwały jest zasadne ze względu na konieczności dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb ZMWiK w Koninie i Związku.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0050.5.2011 Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów Kanalizacji w Koninie na 2011 rok.

 

Plan wydatków na 2011 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

396 647,60

396 647,60

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

396 647,60

396 647,60

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 500,00

1 500,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

500,00

500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

170 700.00

170 700.00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 300,00

17 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 000,00

30 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 700,00

4 700,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

31 000,00

31 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

8 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

200.00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

17 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 500,00

1 500.00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 000,00

3 000,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000,00

3 000,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

1 000,00

1 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

6 000,00

6 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

500,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 600,00

4 600,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000.00

1 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

94 647,60

94 647,60

750

 

 

Administracja publiczna

169 009,00

169 009,00

 

75095

 

Pozostała działalność

169 009,00

169 009,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

51 000,00

51 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 600,00

52 600.00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 300,00

4 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 100,00

9 100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 400,00

1 400,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 800.00

6 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

2 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

33 809,00

33 809.00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 200.00

1 200,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 200,00

1 200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

1 000,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1 900,00

1 900,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

3 100,00

3 100,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

3 100,00

3 100,00

 

 

4810

Rezerwy

3 100,00

3100

Ogółem

568 756,60

568 756,60

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

wydatki bieżące

474 109,00

474 109,00

 

 

 

wydatki majątkowe

94 647,60

94 647,60

Poprawiony (środa, 23 listopada 2011 10:37)