Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 0050.6.2011

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 02 listopada 2011 roku.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2012 - 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt lw związku z art 69 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r . Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm.); ait. 230 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Związku uchwala co następuje:

§1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2012 - 2015 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2012 - 2015 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na rok budżetowy przysługuje wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych/Dz.U. Nr 157 , poz. 1240 , z późn. zm./. Przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2015 zawiera prognozowane wielkości dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych Związku wraz z wynikiem budżetu. Powyższe dane zawarte są w załączniku nr j 1 do uchwały Zgromadzenia. Objaśnienia przyjętych wartości zawiera załącznik nr 2. Projekt uwzględnia założenia członków Zarządu z dnia 14 września br.

Zarząd wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 zobowiązany jest do przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych oraz dla zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Związku zasadne jest przyjęcie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012- 2015

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0050.6.2011 Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 02 listopada 201lr

Uchwała Nr..../ 2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

z dnia.................2011 roku

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2012 ? 2015

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art 69 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r . Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm.); art. 226, 227i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sieipnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, wynik budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§3

Traci moc uchwała Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 007.5.2011 z dnia 23 lutego 201 lr w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 - 2014.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr................. /2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia.........

 

 

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

1.

Dochody ogółem, w tym:

157 483

161 251

165 013

165 013

a

dochody bieżące

157 483

161 251

165 013

165 013

b

dochody majatkowe

0

0

0

0

2.

Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). w tym:

157 483

161 251

165 013

165 013

a

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

72 110

73 913

75 761

75 761

b

związane z funkcjonowaniem organów JST

156 000

159 900

163 898

163 898

3.

Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących ( bez obsługi długu) (1-2)

0

0

0

0

4.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki z art.,217 ufp w tym:

0

0

0

0

a

nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki z art.,217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

0

0

0

0

5.

Środki do dyspozycji

0

0

0

0

6.

Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe

0

0

0

0

7.

Wydatki majątkowe, w tym:

0

0

0

0

8.

Wynik finansowy budżetu

0

0

0

0

9

Wydatki bieżące

157 483

161 251

165 013

165 013

10

Wydatki ogółem

157 483

161 251

165 013

165 013

11

Wynik budżetu

0

0

0

0

 

przewiduje się zwiększenie wielkości wpłat z zysku spółki. W 2013 roku wzrost o 0,5 % w stosunku do roku 2012 tj. do kwoty 125.400,00zł , w 2014 wzrost o 3 % w stosunku do roku 2013 tj. do kwoty 129.162,00 zł. Rok 2015 utrzymano na poziomie roku 2014.

Pozostałe dochody stanowią odsetki, których wielkość utrzymano na poziomie 2011 roku.

Ze względu na fakt, że w/w dochody stanowią jedyne źródła utrzymania Związku niezbędne jest dostosowanie ich wielkości do wysokości pozwalających zabezpieczenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Związku jako jednostki.

 

Kształtowanie się dochodów w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.

Kształtowanie się dochodów w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków za 2011 rok i trzy kwartały br oraz założenia członków Zarządu Związku z dnia 14 września 2011 roku do planowania wydatków na 2012 rok . Obejmowały one minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnie wielkości planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planu roku 2011.

Wielkość wydatków na utrzymanie Związku w 2012 roku w kwocie 156.000,00 zł stanowi 92,30 % planowanych wydatków roku 2011.

Prognozowane wydatki w latach 2013 - 2014 kształtują się następująco:

Rok 2013 - 159.900,00 zł

Rok 2014- 163.898,00 zł

Przy prognozowaniu wydatków na latach 2013 -2014 przyjęto ze względów oszczędnościowych średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,5% z wyłączeniem rezerwy ogólnej, której wartość wynika z pozostałej kwoty pomiędzy dochodami a wydatkami.

Na rok 2015 przyjęto takie same wielkości jak w 2014 roku , uznając że planowanie wzrostu bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych na ten rok byłoby obarczone dużym ryzykiem błędu.

Kształtowanie się wydatków w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.

Utrzymanie ZMWiK w Koninie

Utrzymanie ZMWiK w Koninie

Wielkość rezerw jest zgodna z art.222, ust. 1 ustawy o finansach publicznych i w poszczególnych latach wynosi:

2012r-   kwota   1.483,00 zł,

2013r-   kwota   1.351,00 zł,

2014r-   kwota   1.115,00 zł,

2015r-   kwota   1.115,00 zł.

Poprawiony (środa, 23 listopada 2011 10:37)