Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 0050.7.2011

z dnia 02 listopada 2011 Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok.

Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 w związku z art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. / art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, § 12 pkt 13 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie /Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 29 ,poz. 444 /, Zarząd Związku Międzygminnego uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje  się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie planu finansowego Związku na 2012 rok stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały.


2. Do projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok, dołącza się uzasadnienie w brzmieniu załącznika Nr 2 i materiały informacyjne w brzmieniu załącznika Nr 3.

§2

Projekt uchwały w sprawie planu finansowego Związku na 2012 r przekazuje się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały planu finansowego Związku na rok budżetowy przysługuje wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych/Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm./.

Przedmiotowa uchwała zawiera projekt planu dochodów i wydatków, analizę opisową dotyczącą planowanych wielkości oraz informację z wykonania planu wydatków i dochodów roku 2011 sporządzoną wg stanu na dzień 30 września br. Projekt planu uwzględnia założenia członków Zarządu z dnia 14 września br oraz przewidywane do realizacji zadania.


Zarząd zgodnie z art. 238 przedmiotowej ustawy oraz Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/205/2010 z dnia 6 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi ,wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr V/207/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji , zobowiązany jest do przedłożenia projektu planu finansowego na rok następny do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.


W myśl obowiązujących przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych oraz dla zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Związku zasadne jest przyjęcie projektu planu finansowego na 2012 r.

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0050.7.2011 z dnia 021istopada 201 lr Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2012 rok

 

Uchwała Nr.... 2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia.... 2011 roku

 

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ; art. 212, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ; oraz § 12 pkt 13 Statutu Związku , Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§1

1.Ustala się dochody Związku na 2012 rok w wysokości : 157.483,00 zł w tym: 1/dochody bieżące

- 157.483,00 zł

Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się wydatki Związku na 2012 rok w wysokości : 157.483,00 zł w tym: 1/wydatki bieżące  - 157.483,00 zł

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1.483,00 zł

§3

Upoważnia się Zarząd Związku do:

Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 4

Zarząd Związku w 2012 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 5.000,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

UZASADNIENIE

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały planu finansowego Związku na rok budżetowy przysługuje wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych/Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm./.

Przedmiotowa uchwała zawiera projekt planu dochodów i wydatków, analizę opisową dotyczącą planowanych wielkości oraz informację z wykonania planu wydatków i dochodów roku 2011 sporządzoną wg stanu na dzień 30 września br. Projekt planu uwzględnia założenia członków Zarządu z dnia 14 września br oraz przewidywane do realizacji zadania.

Zarząd zgodnie z art. 238 przedmiotowej ustawy oraz Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/205/2010 z dnia 6 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi ,wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr V/207/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji, zobowiązany jest do przedłożenia projektu planu finansowego na rok następny do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych oraz dla zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Związku zasadne jest przyjęcie projektu planu finansowego na 2012 r.

UZASADNIENIE

Plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2012 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą Nr IV/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie : trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr V/207/2010 z 18 listopada 2010 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do planu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2011 roku.

Przy opracowaniu planu finansowego na 2012 rok przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 14 września br określające minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnie wielkości planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planu roku 2011.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.......Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów Kanalizacji w Koninie z dnia ......r w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2012rok

Plan dochodow na 2012 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Projekt planu na 2010r

1

2

3

4

5

750

 

 

Administracja publiczna

31 683,00

 

75095

 

Pozostała działalność

31 683,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

31 683,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

124 800,00

 

75605

 

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

124 800,00

 

 

0730

Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

124 800,00

758

 

 

Różne rozliczenia

1 000,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

1 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

Ogółem

157 483,00

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

dochody bieżące

157 483,00

 

 

 

dochody majątkowe

0,00

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr......Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia..... w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2012rok

Plan wydatków na 2012 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Projekt planu na 2012 r

1

2

3

4

5

750

 

 

Administracja publiczna

156 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

156 000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

44 100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

57 400,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 710,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 690,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do usług sieci internet

1 500,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1 800,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

900,00

758

 

 

Różne rozliczenia

1 483,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

1 483,00

 

 

4810

Rezerwy

1 483,00

Ogółem

157 483,00

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

wydatki bieżące

157 483,00

 

 

 

wydatki majątkowe

0,00

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0050.7.2011 z dnia 02 listopada 201l r Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2012 rok

UZASADNIENIE

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2012 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą Nr IV/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie : trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą V/207/2010 z 18 listopada 2010 roku.

Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2011 roku.

Przy opracowaniu projektu planu finansowego na 2012 rok przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 14 września br określające minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnie wielkości planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planu roku 2011. Uwzględniając powyższe w projekcie planu finansowego na 2012 rok wydatki na utrzymanie Związku zaplanowano wielkości 91,50% planowanych wydatków w roku 2011.

Analiza opisowa do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok

Planuje się dochody ogółem na kwotę 157.483,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 157.483,00 zł

Na dochody bieżące składają się:

- w dziale 750 rozdział 75095

§ 2900 składki członkowskie Gmin

Wysokość planowanych na 2012 rok składek w kwocie 31.683,00 zł przeliczono przyjmując, ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy ( przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. Planowane do wpłaty składki członkowskie na 2012 rok dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

Lp

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Kwota

 

Gmina Stare Miasto

3 931,00

 

Gmina Kramsk

2 877,00

 

Gmina Rzgów

1 662,00

 

Gmina Krzymów

1 953,00

 

Miasto Golina

4 432,00

 

Gmina Wilczyn

2 969,00

 

Gmina Turek

2 763,00

 

Gmina Kawęczyn

1 776,00

 

Miasto Dobra

1 383,00

 

Miasto Przedecz

1 158,00

 

Gmina Grzegorzew

2 021,00

 

Gmina Chodów

1 066,00

 

Miasto Dąbie

1 923,00

 

Gmina Olszówka

1 423.00

 

Miasto Kłodawa

346,00

Łącznie

31 683,00

- w dziale 756 rozdział 75605

§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 124.800,00 zł

-  w dziale 758 rozdział 75814

§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku

Planuje się wydatki ogółem na kwotę 157.483,00 zł w tym:

-      wydatki bieżące w kwocie 157.483,00 zł

Wydatki bieżące :

-  w dziale 750 rozdział 75095

Przewidziana w planie kwota 157.483,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( Dieta Przewodniczącego Zgromadzenia i Prezesa Zarządu, Diety za uczestnictwo w posiedzeniach Zgromadzeń i Zarządów )

44 100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 1,5 etetu )

57 400,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 500,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 710,00

Składki na Fundusz Pracy

1 500,00

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, produkty na posiedzenia zarządu i zgromadzeń, środki czystości, tonery do drukarki, program antywirusowy)

2 500,00

Zakup usług zdrowotnych

200,00

Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa strony internetowej i BIP, przedłużenie licencji na program księgowy, prowizje bankowe i opłaty pocztowe)

30 690,00

Zakup usług dostępu do usług sieci Internet

1 500,00

Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 200,00

Podróże służbowe krajowe

500,00

Różne opłaty i składki

500,00

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1 800,00

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

900,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 1.483,00 zł.

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0050.7.2011 z dnia 02 listopada 2011r Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2012 rok

Wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartał 2011 roku.

Dochody ( w zł )

Plan

Wykonanie

%

wykonania

Dochody bieżące

454.109,00

326.401,95

71,88

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 2900

wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt

302.000,00

146.183,10

48,40

750 Administracja pub

iczna. rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2900 składki członkowskie gmin

31.109,00

31.109,00

100,00

 

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

§ 0730

wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych w Koninie

120.000,00

120.000,00

100,00

 

758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

 

1.000,00

29.109,85

2.910,98

§ 0920

odsetki od środków na rachunkach bankowych

1.000,00

1.319,20

 

§ 0970 wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych

0,00

27.790,65

 

 

Dochody majątkowe

94.647,60

0,00

 

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6659

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu

94.647,60

0,00

0,00

 

Dochody ogółem

548.756,60

326.401,95

60,07

Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartał 2011 roku.

Wydatki ( w zł )

Plan

Wykonanie

% wykonania

Wydatki bieżące

474.109,00

222.140,77

46,85

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

302.000,00

119.284,61

39,50

§ 3020

1.500,00

0,00

 

§ 3030

500,00

0,00

 

§4010

170.700,00

64.876,39

 

§4040

17.300,00

16.669,38

 

§4110

30.000,00

12.990,28

 

§4120

4.700,00

1.998,86

 

§4170

31.000,00

15.200,00

 

§4210

8.500,00

1.849,52

 

§ 4280

200,00

0,00

 

§ 4300

17.000,00

1.693,12

 

§ 4350

1.500,00

0,00

 

§ 4360

3.000,00

962,24

 

§ 4370

3.000,00

981,91

 

§4380

1.000,00

0,00

 

§ 4410

6.000,00

1.392,15

 

§ 4430

500,00

0,00

 

§ 4440

4.600,00

670,76

 

§ 4700

1.000,00

0,00

 

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

 

169.009,00

102.856,16

60,86

§ 3030

51.000,00

29.857,61

 

§4010

52.600,00

34.603,51

 

§4040

4.300,00

4.202,40

 

§4110

9.100,00

5.822,36

 

§4120

1.400,00

950.75

 

§4170

7.800,00

1.200.00

 

§4210

2.000,00

1.534,77

 

§ 4280

200,00

0.00

 

§ 4300

33.809,00

22.256.88

 

§ 4360

1.200,00

0,00

 

§ 4370

1.200,00

285,48

 

§4410

500,00

51,50

 

§ 4430

1.000,00

0,00

 

§4440

1.900,00

1.640,90

 

§4610

0,00

120.00

 

§ 4700

1.000,00

330,00

 

758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

 

3.100,00

0,00

0,00

§4810

3.100,00

0.00

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

94.647,60

51.948,30

54,87

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

94.647,60

51.948,30

54,87

§ 6059

94.647,60

51.948,30

 

Ogółem wydatki

568.756,60

274.089,07

48,19

 

Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011r- III półrocze 2011 roku .

Wyszczególnienie

Plan na 2011 rok (po zmianach)

Wykonanie za I kw 2011r

Wskaźnik %

Dochody

548.756,60

326.401,95

60,07

Wydatki

568.756,60

274.089,07

48,19

Nadwyżka/Deficyt

- 20.000,00

52.312,88

 

 

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za III kwartał 2011 roku

Dział

Dochody

Wydatki

Plan na 201 lr (po

zmianach)

Wykonanie za II kw 2011 roku

% wykona nia

Plan na 201 lr (po

zmianach)

Wykonanie za II kw 2011 roku

%

wykon ania

010

396.647,60

146.183,10

36,85

396.647,60

171.232,91

43,17

750

31.109,00

31.109,00

100,00

169.109,00

102.856,16

60,86

756

120.000,00

120.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

758

1.000,00

29.109,85

2.910,98

3.100,00

0,00

0,00

Razem

548.756,60

326.401,95

60,07

568.756,60

274.089,07

48,19

 

Uchwała Nr 0050.7.2011
z dnia 02 listopada 2011

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok.

Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 w związku z art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. / art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, § 12 pkt 13 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie /Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 29 ,poz. 444 /, Zarząd Związku Międzygminnego uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje  się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie planu finansowego Związku na 2012 rok stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały.


2. Do projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok, dołącza się uzasadnienie w brzmieniu załącznika Nr 2 i materiały informacyjne w brzmieniu załącznika Nr 3.

§2

Projekt uchwały w sprawie planu finansowego Związku na 2012 r przekazuje się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE


Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały planu finansowego Związku na rok budżetowy przysługuje wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych/Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm./.

Przedmiotowa uchwała zawiera projekt planu dochodów i wydatków, analizę opisową dotyczącą planowanych wielkości oraz informację z wykonania planu wydatków i dochodów roku 2011 sporządzoną wg stanu na dzień 30 września br. Projekt planu uwzględnia założenia członków Zarządu z dnia 14 września br oraz przewidywane do realizacji zadania.


Zarząd zgodnie z art. 238 przedmiotowej ustawy oraz Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/205/2010 z dnia 6 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi ,wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr V/207/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji , zobowiązany jest do przedłożenia projektu planu finansowego na rok następny do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.


W myśl obowiązujących przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych oraz dla zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Związku zasadne jest przyjęcie projektu planu finansowego na 2012 r.

Poprawiony (środa, 23 listopada 2011 10:38)