Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 007.16.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 15 listopada  2011 roku

w sprawie : zmiany uchwały Nr III/192/2009 z dnia 22 lipca 2009 roku
w sprawie określenia wysokości udziału Gmin w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie w ramach programu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w  subregionie konińskim? oraz zasad ustalania i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów poszczególnych gmin uczestniczących w programie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
w kosztach ogólnych inwestycji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e i pkt 12 w zw. z art  69 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r .
Nr 142 , poz 1591 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji ? Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

W § 2 dodaje się ustępy 2 i 3 w następującym brzmieniu:

? 2. Wpłaty na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt podlegają rozliczeniu po zakończeniu działalności jednostki.?

? 3. Rozliczenie następuje w oparciu o wskaźnik procentowy o którym mowa w § 3
w stosunku do poniesionych wydatków na utrzymanie jednostki w okresie jej działalności z uwzględnieniem różnic wynikających z rozliczeń wpłat i wydatków związanych z realizacją projektu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w  subregionie konińskim.?

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała Nr III/192/2009 pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Nr III/192/2009 z dnia 22 lipca 2009 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  określa wysokości udziału Gmin w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w ramach programu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK
w  subregionie konińskim? oraz zasady ustalania i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów poszczególnych gmin uczestniczących w programie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w kosztach ogólnych inwestycji. Reguluje również zasady wpłat na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK w Koninie.
W związku z likwidacją jednostki oraz nie uzyskaniem  dofinansowania do  przedmiotowego projektu niezbędne jest  rozliczenie wpłat na utrzymanie jednostki i wpłat na pokrycie dotychczas poniesionych wydatków inwestycyjnych.

Wprowadzenie niniejszą uchwałą zmiany  regulują zasady rozliczenia Związku
z gminami .

Ze względu na konieczność dokonania rozliczenia z gminami w zakresie wpłat na utrzymanie zlikwidowanej jednostki i  rozliczenie wpłat dokonanych przez gminy na realizację projektu podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmian uchwały Nr III/192/2009 z dnia 22 lipca 2009 roku  jest zasadne i niezbędne.

Poprawiony (środa, 23 listopada 2011 10:39)