Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 007.17.2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 15 listopada  2011 roku

w sprawie : przyjęcia rozliczenia wpłat i wydatków na utrzymanie jednostki za lata 2008 - 2011oraz wpłat i wydatków związanych z realizacją projektu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w  subregionie konińskim? za lata 2005-  2011

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, w zw. z art  69   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r . Nr 142 , poz 1591, ze zm.); oraz § 12 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie ,  art. 12 ust. 3;4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)  Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z :

- likwidacją na mocy uchwały Zgromadzenia Związku Nr 007.9.2011 z dnia 25.05.2011r Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie i dokonaniem rozliczenia wpłat i wydatków na utrzymanie jednostki za lata 2008 2011oraz wpłat i wydatków związanych
z realizacją projektu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w  subregionie konińskim? za lata 2005-2011

-  uchwałą  Nr III/192/2009 z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie określenia wysokości udziału Gmin w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w ramach programu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w  subregionie konińskim? oraz zasad ustalania i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów poszczególnych gmin uczestniczących w programie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w kosztach ogólnych inwestycji zmienioną uchwałą Nr 007.16.2011 roku z dnia 15 listopada 2011roku

Uchwala się przyjęcie następującego  rozliczenia:

1. wpłat na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt za I półrocze 2011 roku
w brzmieniu  załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

2. wpłat i wydatków na utrzymanie jednostki za lata 2008 -  2010 oraz wpłat
i wydatków związanych z realizacją projektu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w  subregionie konińskim? za lata 2005-2011 w brzmieniu  załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwałą  Nr 007.9.2011 z dnia 25 maja 2011 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie dokonano likwidacji Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK ( JRP). Wpłaty na utrzymanie jednostki 
w latach 2008 ? 2011 dokonywane były przez Gminy członkowskie zgodnie
z uchwałą III/192/2009 z dnia 22 lipca 2009 roku tj. wg wskaźnika procentowego do wysokości planowanych wydatków na utrzymanie jednostki na poszczególne lata obrotowe. Zgodnie z § 2 ust 2 i 3 uchwały Nr  007.16.2011 r. z dnia 15 listopada 2011r wpłaty na utrzymanie jednostki podlegają rozliczeniu do wysokości  poniesionych wydatków na utrzymanie jednostki w okresie jej działalności
z uwzględnieniem różnic wynikających z rozliczeń wpłat i wydatków związanych
z realizacją projektu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w  subregionie konińskim?.

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały obejmuje rozliczenie wpłat na utrzymanie JRP za pierwsze półrocze br roku. Wynikające z rozliczenia nadpłaty w kwocie 30.703,67 zł  i stanowią zmniejszenie dochodów roku 2011 . Natomiast załącznik nr 2 do niniejszej uchwały obejmuje rozliczenie wpłat na utrzymanie jednostki
z latach ubiegłych uwzględniające wpłaty i wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego. Rozliczenie obejmuje wielkości do zwrotu gminom członkowskim na ogólną kwotę 213.886,47 zł i należność Związku w kwocie 4.431,42 zł.

Podjęcie uchwały wynika ze zmiany organizacyjnej Związku tj likwidacji Jednostki Realizującej Projekt i dokonania rozliczeń wpłat na jej bieżące utrzymanie oraz realizację projektu. Jest zasadne  ze względu na konieczność dostosowania  planu finansowego Związku na rok 2011 do realnych wielkości
i rozliczenia z gminami członkowskimi dokonanych wpłat.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr 007.17.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku

 

Rozliczenie wpłat Gmin na utrzymanie JRP w 2011r

 


Lp

Gmina

% wskaźnik udziału Gmin w finansowaniu JRP  wg Uchwały Zgromadzenia  nr III/192/2009 z 22.07.2009

Wpłaty gmin do 30.06.2011

Wydatki na utrzymanie JRP  do 30.06.2011

Udział w zł w finansowaniu JRP wg % wskaźnika udziału Gmin w finanso JRP w stosunku do wydatków na JRP w 2011r

Do zwrotu dla gmin z wpłat w 2011r1

2

9

14

15

16

17


1

Dobra

4,86

7 338,60

 

5 797,23

1 541,37


2

Kramsk

17,86

26 968,60

21 304,23

5 664,37


3

Stare Miasto

20,43

30 849,30

24 369,85

6 479,45


4

Turek

10,81

16 323,10

12 894,67

3 428,43


5

Grzegorzew

11,05

16 685,50

13 180,95

3 504,55


6

Krzymów

4,08

6 160,80

4 866,81

1 293,99


7

Rzgów

5,56

8 395,60

6 632,22

1 763,38


8

Wilczyn

6,56

9 905,60

7 825,07

2 080,53


9

Przedecz

2,55

3 850,50

3 041,76

808,74


10

Dąbie

3,19

0,00

3 805,18

-3 805,18


11

Golina

9,19

13 876,90

10 962,26

2 914,64


12

Chodów

2,10

3 171,00

2 504,98

666,02


13

Olszówka

1,05

1 585,50

1 252,49

333,01


14

Kawęczyn

0,71

1 072,10

846,91

225,19


100,00

146 183,10

119 284,61

119 284,61

26 898,49


do zwrotu gminom

30 703,67

 


do wpłaty do związku

-3 805,18

 


 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Nr 007.17.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku

Rozliczenie z Gminami wpłat ,wydatków na JRP za lata 2008-2010  i wpłat , wydatków na inwestycje za lata 2005-2011

Lp

Gmina

Łącznie wpłaty Gmin na utrzymanie JRP za lata 2008-2010

Udział w zł w finansowaniu JRP wg % wskaźnika udziału Gmin w finansowanu JRP w stosunku do wydatków na JRP za lata 2008-2010

Do zwrotu dla Gmin za lata     2008-2010 ( 3- 4 )

Łącznie Gminy wpłaty - zwroty z tytułu wydatków na  inestycje za lata 2005-2011

Wydatki na realizację inwestycji w latach       2005-2011

w tym

Róznica między wpłatami Gmin  na inwestycje
a  wydatkami poniesinymi na inwestycje ze środków gmin              ( 6 - 9 )

Ostateczna różnica z rozliczenia wydatków inwestycyjnych
i wpłat na JRP

( 5 +10 )

Wydatki ze środków ZMWiK

Wydatki ze środków gmin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Dobra

59 205,03

28 038,96

31 166,07

626 615,82

615 848,28

3 100,68

612 747,60

13 868,22

45 034,29

2

Kramsk

130 606,12

103 040,30

27 565,82

825 127,33

849 282,69

17 700,42

831 582,27

-6 454,94

21 110,88

3

Stare Miasto

165 407,22

117 867,49

47 539,73

1 027 447,59

1 053 761,63

22 574,91

1 031 186,72

-3 739,13

43 800,60

4

Turek

97 777,91

62 366,50

35 411,41

583 118,70

609 255,46

17 841,97

591 413,49

-8 294,79

27 116,62

5

Grzegorzew

83 064,47

63 751,14

19 313,33

586 875,30

621 997,72

23 051,94

598 945,78

-12 070,48

7 242,85

6

Krzymów

39 172,66

23 538,88

15 633,78

563 979,68

576 264,35

7 489,04

568 775,31

-4 795,63

10 838,15

7

Rzgów

46 961,47

32 077,49

14 883,98

348 315,75

359 531,96

6 361,27

353 170,69

-4 854,94

10 029,04

8

Wilczyn

70 101,47

37 846,83

32 254,64

662 437,88

688 026,14

15 441,27

672 584,87

-10 146,99

22 107,65

9

Przedecz

28 398,79

14 711,80

13 686,99

169 994,00

183 777,51

7 254,90

176 522,61

-6 528,61

7 158,38

10

Dąbie

29 558,05

18 404,17

11 153,88

321 276,85

342 211,37

12 822,74

329 388,63

-8 111,78

3 042,10

11

Golina

75 721,13

53 020,18

22 700,95

592 786,94

627 242,47

26 625,61

600 616,86

-7 829,92

14 871,03

12

Chodów

20 103,97

12 115,60

7 988,37

135 896,05

153 694,90

11 345,36

142 349,54

-6 453,49

1 534,88

13

Olszówka

10 124,59

6 057,80

4 066,79

126 658,72

159 011,68

25 145,95

133 865,73

-7 207,01

-3 140,22

14

Kawęczyn

7 045,62

4 096,22

2 949,40

100 542,61

106 283,74

1 500,53

104 783,21

-4 240,60

-1 291,20

 

 

863 248,50

576 933,36

286 315,14

6 671 073,22

6 946 189,90

198 256,59

6 747 933,31

-76 860,09

209 455,05

 

Lata 2008-2011

 

GMINA

Do zwrotu Gminom

Do wpłaty Związkowi

Dobra

45 034,29

 

Kramsk

21 110,88

 

Stare Miasto

43 800,60

 

Turek

27 116,62

 

Grzegorzew

7 242,85

 

Krzymów

10 838,15

 

Rzgów

10 029,04

 

Wilczyn

22 107,65

 

Przedecz

7 158,38

 

Dąbie

3 042,10

 

Golina

14 871,03

 

Chodów

1 534,88

 

Olszówka

 

3 140,22

Kawęczyn

 

1 291,20

Ogółem

213 886,47

4 431,42

Poprawiony (środa, 23 listopada 2011 10:39)