Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA 007. 22 . 2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  w Koninie z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 24 ust.1 ustawy z dnia   7 czerwca 2001 r.       o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2006 r.Dz.U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    o samorządzie  gminnym ( t.j.  z 2001 roku  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)   oraz

§ 12 pkt 18 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

( opubl. w Dz. Urz. Województwa Konińskiego z 2001 roku Nr 29, poz. 444), Zgromadzenie Związku, po rozpatrzeniu wniosku jednoosobowej spółki Związku -  Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie z dnia  14 października 2011 r.,  uchwala co następuje:

§1

1.Zatwierdza się taryfy na  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzenie ścieków na terenie gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do uchwały.

2.Taryfy, o których mowa w ust. 1 obowiązują na terenie gmin uczestniczących  w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji   w Koninie.

§2

3.Uchwała podlega ogłoszeniu przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie        w miejscowej prasie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .

 

 

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 14 października 2011 r. Zakład Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  wystąpił do Zgromadzenia  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin uczestniczących w Związku na okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Taryfy sporządzone zostały w oparciu o zasady określone w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz.886).

Przedstawione do zatwierdzenia taryfy zakładają cenę wody (opłatę zmienną naliczoną za 1m3 wody) w wysokości 2,64 zł netto (2,85 zł brutto) oraz opłatę za ścieki naliczaną za 1m3 odprowadzanych ścieków w wysokości 4,43 zł netto (4,78 zł brutto). Dla odbiorców, od których ścieki odprowadzane są do obcych oczyszczalni ścieków proponowana opłata za 1m3 ścieków  wynosi 5,58 zł netto (6,03 zł brutto) i wynika z proponowanej przez PWiK w Koninie opłaty za ścieki.

Wzrost opłat za pobór wody i ścieków  spowodowany głównie  jest:

-       wzrostem nośników energetycznych takich jak: energia elektryczna, paliwo płynne i stałe,

-       zwiększonymi  kosztami eksploatacji spowodowanymi koniecznością wymiany w 2012 r. większej  liczby wodomierzy, w związku z zobowiązaniem Zakładu wynikającym z poleceń pokontrolnych Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, jak również koniecznością remontów budynków stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków

-       zwiększonymi kosztami realizacji i modernizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnymi wynikającymi z załączonego do niniejszego wniosku  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ( w związku z przewidywaną zmianą modelu zarządzania gospodarką wodno ? ściekową w na terenie działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji   w Koninie),

-       wzrostem  opłat za czynności organów dozoru i kontroli w granicach 10%,

-       wzrostem kosztów opłat za szczególne korzystania z wód i urządzeń wodnych  oraz  innych opłat z tytułu zmian w środowisku (opłat za składowanie odpadów na poziomie 10-15%.,

-       wzrostem kosztów eksploatacji, w związku z wprowadzeniem nowych zasad eksploatacji przez Przedsiębiorstwo urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( umowy dzierżawy i związane z tym koszty wynikające z czynszu dzierżawnego),

 

-       obniżeniem poziomu dochodów Przedsiębiorstwa w związku  z wypowiedzeniem przez Gminę Dąbie administracji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2011 roku,  po przeanalizowaniu  propozycji przedstawionych przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie wystąpił do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z urządzeń eksploatowanych przez jednoosobową spółkę Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji  w Koninie.

Zawarte w projekcie uchwały Zgromadzenia Związku opłaty za pobór 1 m3 wody kształtują się na poziomie przedłożonych kalkulacji przez Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o.  w Koninie i zostają utrzymane na poziomie wysokości wskazanych przez Zakład.

 


 

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA Z.O.O.

W  KONINIE


TARYFY  DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I  ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE DZIAŁANIA  ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W  KONINIE

 


 

 

NA OKRES  OD DNIA   1  stycznia 2012 R.   DO DNIA  31 grudnia 2012 R.

ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ NR 007.22.2011 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE

z dnia 15 listopada 2011r.


KONIN    LISTOPAD 2011 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za dostarczoną przez Zakład Usług Wodnych w Koninie  w ramach działalności statutowej wodę  i odprowadzone ścieki, obowiązujących na terenie Gmin uczestniczących w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, tj.  Gmin: Chodów, Dobra, Golina,  Grzegorzew,  Kłodawa,  Kawęczyn,  Kramsk,  Krzymów, Olszówka,  Przedecz,   Rzgów, Stare Miasto, Turek oraz Wilczyn.

 

Taryfy sporządzone zostały w oparciu o zasady określone  w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, ze zmianami/ oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U. Nr 127, poz.886/.

 

II. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w związku  z pomiarowaniem poboru wody generalnie u wszystkich odbiorców wyłoniono 1 grupę odbiorców obejmującą gospodarstwa domowe oraz pozostałych odbiorców. Mając na uwadze brak różnic pomiędzy grupami odbiorców  związanych z cechami kosztów,                w niniejszej taryfie, odmiennie niż w latach ubiegłych odstąpiono od podziału odbiorców wody na  dwie  grupy taryfowe tj. odbiorców usług obejmującą odbiorców, jakimi są gospodarstwa domowe oraz odbiorców pobierających wodę na cele socjalno-bytowe, z wyłączeniem gospodarstw domowych oraz odbiorcy pobierający wodę do podlewania zieleni.

 

W  zakresie zbiorowego oczyszczania i odprowadzenia ścieków ? wyłoniono dwie  grupy odbiorców usług

  • gospodarstwa domowe oraz  inni odbiorcy odprowadzający ścieki socjalno-bytowe w tym  ścieki  dowożone,
  • odbiorcy, od których ścieki odprowadzone są do obcych oczyszczalni ścieków

W rozliczeniach z odbiorcami usług, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa, składająca się:

  • z ceny (opłaty zmiennej) wyrażonej w złotych za 1m3 wody,
  • opłaty abonamentowej (stałej), niezależnej od ilości dostarczonej wody ? naliczanej w okresach miesięcznych bez względu na rozmiary poboru wody lub też jego całkowitego braku.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych od każdego  zainstalowanego wodomierza.

 

Wysokość ceny (opłaty zmiennej) i stawki opłaty abonamentowej (stałej) za dostarczoną wodę.

 

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

w zł

Jednostka miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

1

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Cena 1m3 dostarczonej wody

2,64

2,85

zł/m3

3

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Opłata abonamentowa

3,00

3,24

miesiąc/pkt. rozliczeniowy

4

odbiorcy wymienieni

w wierszu 1

opłata

przyłączeniowa

30,00

32,40

 

Wysokość ceny (opłaty zmiennej) za odprowadzone ścieki

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

w zł

Jednostka miary

netto

z VAT

1

2

3

4

5

6

1

Gospodarstwa domowe i pozostałe

Cena 1m3 odprowadzonych ścieków

 

4,43

4,78

zł/m3

2

odbiorcy, od których ścieki odprowadzane są do obcych oczyszczalni

Cena 1 m3

odprowadzonych ścieków

5,58

6,03

zł/m3

3

odbiorcy wymienieni  w wierszu 1 i 2

opłata

przyłączeniowa

30,00

32,40

Poprawiony (środa, 23 listopada 2011 11:21)