Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 007.18. 2011

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011  - 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku  z art  69 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r . Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm.);    w związku z art. 226 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§ 1

W  Uchwale Nr 007.5.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia   Wieloletniej   Prognozy  Finansowej  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014 wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian

wiersz 1a zmniejsza się:

w roku 2011 o kwotę 154.625,39 zł do kwoty 299.483,61 zł

w roku 2012 o kwotę 309.483,61 zł do kwoty 176.553,00 zł

w roku 2013 o kwotę 317.289,00 zł do kwoty 182.553,00 zł

w roku 2014 o kwotę 317.289,00 zł do kwoty 182.553,00 zł

 

wiersz 1b zmniejsza się:

w roku 2011 o kwotę  90.216,18 zł do kwoty 4.431,42 zł

 

wiersz 2a zmniejsza się:

w roku 2011 o kwotę 144.365,09 zł do kwoty 186.934,91 zł

w roku 2012 o kwotę 262.503,00 zł do kwoty   77.080,00 zł

w roku 2013 o kwotę 269.066,00 zł do kwoty   79.007,00 zł

w roku 2014 o kwotę 269.066,00 zł do kwoty   79.007,00 zł

 

wiersz 7 zwiększa  się :

w roku 2011 o kwotę 15.460,70 zł do kwoty 110.108,30 zł.

 

2.  Załącznik nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  na lata 2011 ? 2014 obejmujący ? Wieloletnią Prognozę Finansową  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie  na lata 2011 ? 2014 ? otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi   Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

§ 3

W pozostałym zakresie uchwała Nr 007.05.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z Uchwałą nr 0007.9.2011  z dnia 25 maja 2011 r Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zlikwidowano Jednostkę Realizującą Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. W związku z likwidacją  działalności jednostki  na dzień 30 czerwca br   dokonano rozliczenia  wpłat na jej utrzymanie do wysokości wykonanych wydatków związanych z jej bieżącym utrzymaniem  oraz rozliczenie wpłat  na realizację projektu ? Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich subregionu konińskiego? . Powyższe spowodowało konieczność  urealnienia   wielkości  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2011-2014.

Dokonane zmiany  niniejszą uchwałą obejmują dostosowanie wysokości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych roku 2011  do wymaganych wielkości oraz ustalenie realnego wyniku budżetu. Zmniejszenia wielkości dochodów i wydatków bieżących w roku 2011 uwzględniają finansowanie jednostki do dnia jej likwidacji , natomiast zmiany w zakresie dochodów i wydatków majątkowych związane są z realizacją zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przewidzianych do wykonania  w br. Dokonano również zmniejszenia wielkości dochodów i wydatków prognozowanych na lata 2012-2014 po uwzględnieniu zmian organizacyjnych tj. bez finansowania jednostki budżetowej. Prognozowane wielkości na te lata zgodne są z przyjętymi zasadami prognozowania przyjętymi Uchwałą nr 007.5.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej   Prognozy  Finansowej  Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014 w załączniku nr 2 ? Objaśnienia przyjętych wartości.?

Dokonane  zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2011-2014 są  niezbędne dla zachowania prawidłowej gospodarki finansowej Związku.

Podjęcie uchwały jest zasadne ze względu na konieczność dostosowania prognozowanych wydatków i dochodów oraz wyniku budżetu do aktualnego stanu  organizacyjnego
i finansowego ZMWiK w Koninie .

Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie   Nr007.18.2011 z dnia 15 listopada 2011r.

 

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

1.

Dochody ogółem, w tym:

303 915,03

176 553

182 553

182 553

a

dochody bieżące

299 483,61

176 553

182 553

182 553

b

dochody majątkowe

4 431,42

0

0

0

2.

Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) , w tym:

505 280,08

176 553

182 553

182 553

a

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

186 934,91

77 080

79 007

79 007

b

związane z funkcjonowaniem organów JST

169 009,00

176 553

182 553

182 553

3.

Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących ( bez obsługi długu) ( 1-2)

-201 365,05

0,00

0,00

0,00

4.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki z art..217 ufp w tym:

311 473,35

0,00

0,00

0,00

a

nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki z art..217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

311 473,35

0,00

0,00

0,00

5.

Środki do dyspozycji

110 108,30

0,00

0,00

0,00

6.

Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe

110 108,30

0,00

0,00

0,00

7.

Wydatki majątkowe, w tym:

110 108,30

0,00

0,00

8.

Wynik finansowy budżetu

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Wydatki bieżace

505 280,08

176 553,00

182 553,00

182 553,00

10

Wydatki ogółem

615 388,38

176 553,00

182 553,00

182 553,00

11

Wynik budżetu

-311 473,35

0,00

0,00

0,00