Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

UCHWAŁA NR 007.19. 2011

z dnia 15 listopada  2011 roku

Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok.

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm. ); oraz § 12 pkt 13 i 14 Statutu Związku Zgromadzenie Związku Międzygminnego  Wodociągów i Kanalizacji w Koninie   uchwala się co następuje:

§ 1

W planie finansowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok, uchwalonym uchwałą Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr  007.6.2011 z dnia 23  lutego 2011 roku , zmienionym Uchwałami Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie Nr 0050.3.2011 z dnia  14 czerwca 2011 roku i Nr 0050.5.2011 dnia 18 października 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1 uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2011 rok zmniejsza się dochody o kwotę 244.841,57 zł do kwoty 303.915,03 zł  w tym:

1/ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę  154.625,39 zł  do kwoty  299.483,61 zł

2/ dochody majątkowe zmniejsza się  o kwotę 90.216,18 zł do kwoty  4.431,42 zł

2. W § 1 ust 2 uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2011 rok zwiększa się wydatki o kwotę  46.631,78 zł do kwoty  615.388,38 zł  w tym:

1/ wydatki  bieżące zwiększa  się o kwotę  31.171,08 zł  do kwoty  505.280,08 zł

2/ wydatki majątkowe zwiększa się  o kwotę 15.460,70 zł do kwoty  110.108,30 zł

3. W § 3  ust 1 kwotę 20.000,00 zł zastępuje się kwotą 311,473,35 zł i § 3  ust 2 kwotę 20.000,00 zł zastępuje się kwotą 311,473,35 zł

4. W załączniku nr 1 obejmującym prognozowane dochody  Związku dokonuje się    następujących zmian:

w dz. 010 rozdz. 01010

zmniejsza się

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - o kwotę 182.715,39 zł  do kwoty 119.284,61 zł,

§ 6659 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - o kwotę 94.647,60 zł do kwoty 0,00 zł

wprowadza się

§ 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -  zwiększa się o kwotę 4.431,42 zł
do  kwoty 4.431,42 zł

w dz. 758 rozdz. 75814

zwiększa się

§ 0920 Pozostałe odsetki - o kwotę 300,00 zł do kwoty 1.300,00 zł

wprowadza się

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów -  zwiększa się o kwotę 27.790,00 zł
do kwoty  27.790,00 zł.


Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie 007.6.2011 z dnia
23  lutego 2011 roku  po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą , otrzymuje
brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 2 obejmującym wydatki  Związku dokonuje się następujących zmian:

w dz. 010 rozdz. 01010

zmniejsza się

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - o kwotę 1.500,00 zł
do kwoty 0,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - o kwotę 500,00 zł do kwoty 0,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 105.823,61 zł 
do kwoty 64.876,30 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - o kwotę 630,62 zł do kwoty 16.669,38 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 17.009,62 zł
do kwoty 12.990,28 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - o kwotę 2.701,14 zł do kwoty 1.998,86 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 15.800,00 zł do kwoty 15.200,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 6.650,48 zł do kwoty 1.849,52 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 0,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - o kwotę 15.306,88 zł  do kwoty 1.693,12 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 0,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -
o kwotę 2.037,76 zł do kwoty 962,24 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -
o kwotę 2.018,09 zł do kwoty 981,91 zł

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia -  kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - o kwotę 4.607,85 zł do kwoty 1.392,15 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - o kwotę 500,00 zł do kwoty 0,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny -o kwotę 3.929,24zł do kwoty 670,76 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej -
o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 94.647,60 zł
do kwoty 0,00 zł

 

wprowadza się

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ? i zwiększa o kwotę
85.000,00zł do kwoty 85.000,00 zł

w dz. 750 rozdz. 75095

zmniejsza się

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 1500,00 zł do kwoty 5.300,00 zł

Wprowadza  się

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ? i zwiększa o kwotę 1.500,00 zł
do kwoty 1.500,00 zł

 

w dz. 758

wprowadza się rozdz. 75814

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących ?i zwiększa o kwotę 213.886,47 zł do kwoty 213.886,47 zł

§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ? i zwiększa o kwotę 25.108,30zł
do kwoty 25.108,30 zł

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie 007.6.2011 z dnia 23  lutego 2011 roku  po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą , otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą nr 0007.9.2011 z dnia 25 maja 2011 r Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zlikwidowano Jednostkę Realizującą Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. W związku z likwidacją  działalności jednostki  na dzień 30 czerwca br  konano rozliczenia  płat na jej utrzymanie do wysokości wykonanych wydatków związanych z jej bieżącym utrzymaniem  oraz rozliczenie wpłat  na realizację projektu ? Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich subregionu konińskiego? . Powyższe spowodowało konieczność urealnienia   wielkości dochodów i wydatków w planie finansowym Związku na 2011rok w celu dostosowania wysokości dochodów  i wydatków bieżących i majątkowych do wymaganych wielkości .

Dokonano zmiany dochodów :

w dz.010 rozdz.01010
- w § 2900 zmniejszono plan dochodów z tytułu wpłat Gmin członkowskich  na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK do wysokości poniesionych wydatków na jej utrzymanie w I półroczu br tj.  do kwoty 119.284,61 zł,

- w § 6659 zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu wpłat na realizację projektu pn. ? Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK
w subregionie konińskim? o  kwotę 94.647,60 zł która stanowiła całą  kwotę  zaplanowanych środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją w 2011 roku III i IV etapu zawartych umów z wykonawcami dokumentacji projektowej. Umowy  zostały rozwiązane i nie zachodzi konieczność dokonywania płatności z tego tytułu,

- wprowadzono do planu dochody majątkowe w § 6650 w kwocie 4.431,42 zł obejmujące należną Związkowi od gmin członkowskich kwotę  wynikającą z rozliczenia wpłat i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w latach 2005-2011 zgodnie
z uchwałą Zgromadzenia nr 007.17.2011 z dnia 15 listopada 2011r.w sprawie przyjęcia rozliczenia wpłat i wydatków na utrzymanie jednostki za lata 2008-2011 oraz wpłat i wydatków związanych z realizacją projektu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim za lata 2005-2011.

w dz. 758 rozdz. 75814

- w §0920 zwiększono plan do kwoty 1.300,00 zł z tytułu dochodów z odsetek bankowych naliczanych od rachunku bankowego i odsetek za nieterminową wpłatę należności od gmin członkowskich z tytułu wpłat na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt,

- wprowadzono do planu § 0970 i ustalając plan wpływów z różnych dochodów na kwotę 27.790,00 zł. Plan obejmuje wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych, na które składają się : wpłata z Energa Operator SA oddział w Kaliszu wynikająca  z rozwiązania umowy o przyłączenie i dokonania zwrotu do Związku wydatkowanych środków w roku 2009 oraz wpłaty dokonanej przez ZUS do Jednostki Realizującej Projekt z tytułu rozliczenia nadpłat składek ZUS za  rok 2010 i przekazanej przez jednostkę na konto Związku.

Dokonano zmiany wydatków :

w dz.010 rozdz.01010
- w planowanych wydatkach bieżących na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt obejmujących §§ 3020,3030,4010,4040,4110,4120,4170,4210,4280,4300,4350,4360, 4370, 4380,4410,4430,4440,4700 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 182.715,39 tj. do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków do dnia likwidacji jednostki w kwocie 119.284,61zł

- zmniejszono plan wydatków w § 6059 w pełnej wysokości tj. o kwotę 94.647,60 zł
w związku z rozwiązaniem umów na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie III i IV etapu ze względu na zaniechanie realizacji projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach środków unijnych,

- wprowadzono plan wydatków majątkowych w § 6050 w kwocie 85.000,00 zł na zabezpieczenie środków  na realizację zadania inwestycyjnego ? Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim ?  . Środki niezbędne na pokrycie kosztów prac w zakresie gospodarki wodociągowej obejmujących  wykonawstwo  i nadzorów inwestorski.

w dz.750 rozdz.75095

- zmniejszono wydatki w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00 zł
a utworzono w § 4350 z planem 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług dostępu do sieci Internet niezbędnej do przekazywania sprawozdań w formie elektronicznej do RIO i bieżącej pracy Związku w tym prowadzenia strony BIP.

wprowadzono do planu w dziale 758 rozdział 75814 i zaplanowano wydatki w paragrafach:

- § 2900 wprowadzono plan wydatków w kwocie  213.886,47 zł obejmujący przewidywane do zwrotu gminom wielkości nadpłaconych wpłat na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt za lata ubiegłe tj wpłacone w okresie 2008- 2010r .

- § 6650 wprowadzono  plan wydatków majątkowych  w kwocie 25.108,30 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot do Gminy Grzegorzew wpłaty z tytułu zwrotu opłaty przyłączeniowej przez Energa Operator oddział w Kaliszu,  na którą to środki przekazała gmina w latach ubiegłych w ramach dochodów majątkowych związanych z realizacją projektu.

Deficyt w kwocie 311.473,35 zł znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej lat ubiegłych, która stanowi kwotę  404.335,47 zł. Wg sprawozdania Rb- NDS na 30 września 2011r  dochody przewyższają wydatki roku br o kwotę 52.312,88 zł co pozwala na regulowanie wydatków w IV kwartale roku 2011  w ramach posiadanych środków bez konieczności wykorzystywania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Stan środków na rachunku bankowym budżetu Związku na dzień 30.09.2011r wynosił 456.648,35 zł i był zgodny z wynikiem budżetu- nadwyżką wg  sprawozdania Rb- NDS na 30 września 2011r

Dokonywane zmiany  wynikają ze zmiany organizacyjnej Związku tj likwidacji Jednostki Realizującej Projekt i dokonania rozliczeń wpłat na jej bieżące utrzymanie oraz realizację projektu.

Podjęcie uchwały jest zasadne ze względu na konieczność dostosowania  planu finansowego Związku na rok 2011 do realnych wielkości oraz pozwali na bieżącą realizację zadań i rozliczenia z gminami członkowskimi.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 007.19.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 listopada 2011r.w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok

 

Plan dochodow na 2011 r ZMWiK w Koninie

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

 

O10

Rolnictwo i łowiectwo

396 647,60

123 716,03

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

396 647,60

123 716,03

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

302 000,00

119 284,61

 

 

6650

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

4 431,42

 

 

6659

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

94 647,60

0,00

750

Administracja publiczna

31 109,00

31 109,00

75095

Pozostała działalność

31 109,00

31 109,00

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

31 109,00

31 109,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

120 000,00

120 000,00

75605

Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

120 000,00

120 000,00

 

 

O730

Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

120 000,00

120 000,00

758

Różne rozliczenia

1 000,00

29 090,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

1 000,00

29 090,00

 

 

O920

Pozostałe odsetki

1 000,00

1 300,00

 

 

O970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

27 790,00

Ogółem

548 756,60

303 915,03

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

dochody bieżące

454 109,00

299 483,61

 

 

 

dochody majątkowe

94 647,60

4 431,42

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 007.19.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 listopada 2011 r.w sprawie zmiany planu finansowego ZwiązkMiędzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok

Plan wydatków na 2011 r ZMWiK w Koninie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

O10

Rolnictwo i łowiectwo

396 647,60

204 284,61

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

396 647,60

204 284,61

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 500,00

0,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

500,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

170 700,00

64 876,39

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 300,00

16 669,38

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 000,00

12 990,28

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 700,00

1 998,86

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

31 000,00

15 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

1 849,52

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

1 693,12

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 500,00

0,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 000,00

962,24

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000,00

981,91

 

 

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

1 000,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

6 000,00

1 392,15

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

0,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

4 600,00

670,76

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

85 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

94 647,60

0,00

750

Administracja publiczna

169 009,00

169 009,00

75095

Pozostała działalność

169 009,00

169 009,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

51 000,00

51 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 600,00

52 600,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 300,00

4 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 100,00

9 100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 400,00

1 400,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 800,00

5 300,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

2 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

33 809,00

33 809,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

0,00

1 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 200,00

1 200,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 200,00

1 200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

1 000,00

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

1 900,00

1 900,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratoskiego

500,00

500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

758

Różne rozliczenia

3 100,00

242 094,77

75814

Różne rozliczenia finansowe

0,00

238 994,77

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych

0,00

213 886,47

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

25 108,30

75818

Rezerwy ogólne i celowe

3 100,00

3 100,00

 

 

4810

Rezerwy

3 100,00

3 100,00

Ogółem

568 756,60

615 388,38

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

wydatki bieżące

474 109,00

505 280,08

 

 

 

wydatki majątkowe

94 647,60

110 108,30